Otvorene su prijave za SALTO Awards 2021 – nagrade za inspirativne i kvalitetne projekte u području mladih

SALTO Awards 2021 traži uspješne i inspirativne projekte u području mladih koje će nagraditi novčanom nagradom, posebnim prostorom u zbirci Flagship Project Collection i promotivnim videom o projektu koji će se dijeliti diljem SALTO mreže.

Traže se projekti iz zemalja uključenih u program Erasmus+ i/ili Europske snage solidarnosti čije će glavne projektne aktivnosti završiti do kraja listopada ove godine, a rezultati su konkretni, dugotrajni i održivi te utječu na veći broj ljudi od samih sudionika projekata.

Dodatni bodovi se dijele za teme kao što su održivost i zaštita okoliša, uključivost, solidarnost, digitalna transformacija, kao i za učinke projekta koji su uspješno dosegli ciljanu publiku zahvaljujući izvrsnoj diseminaciji.

Nagrade se dodjeljuju u 5 kategorija:

– Digitalna transformacija

– Okoliš i borba protiv klimatskih promjena

– Medijska pismenost

– Solidarnost i volontiranje

– Sudjelovanje mladih

 

Prijave su otvorene do 30. rujna, a više informacija možete pronaći na službenoj internetskoj stranici SALTO Awards 2021., a možete preuzeti i službeni letak Salto Awards 2021.

Preuzeto sa: www.mobilnost.hr

 

Pročitaj više...

Javni poziv – projekt “Baltazar 5” za šk. g. 2021/2022. – podnošenje prijava

Javni poziv za podnošenje prijava za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika za učenike s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnim ustanovama – partnerima u projektu „Baltazar 5“ za šk. god. 2021/2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 602-01/21-01/84
URBROJ: 2140/01-02-21-01
Krapina, 9. srpanj 2021.

Krapinsko-zagorska županija nositelj je projekta „Baltazar 5“ prijavljenog na Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti i obrazovanja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV.“, UP.03.2.1.06, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Investicijskog prioriteta 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnom, neformalnom i informalnom okruženju, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage, promicanje fleksibilnih načina učenja, između ostalog profesionalnim savjetovanjem i potvrđivanjem stečenih kompetencija, Specifičnog cilja 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u pred-tercijarnom obrazovanju. Projektom se izravno utječe na poboljšanje integracije učenika s teškoćama u redovite/posebne osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove, te njihovu uspješniju socijalnu uključenost i emocionalno funkcioniranje.

Slijedom navedenog, Krapinsko-zagorska županija s partnerima u Projektu raspisuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI/STRUČNOG KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA – PARTNERIMA U PROJEKTU „BALTAZAR 5“ ZA ŠK. GOD. 2021/2022.

Projektom je predviđen odabir i zapošljavanje pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju u redovitim/posebnim osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u Krapinsko-zagorskoj županiji koje su partneri u projektu „Baltazar 5“ tijekom šk. god. 2021/2022.

POMOĆNIK U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNIK ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Broj traženih osoba:  78 pomoćnika u nastavi

Broj traženih osoba: 2 stručna komunikacijska posrednika

Mjesto rada: osnovne i srednje škole u Krapinsko-zagorskoj županiji – partneri u projektu

Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno u nižim razredima osnovne škole (1. – 4. r.), 22 sata tjedno u višim razredima osnovne škole (5. – 8. r.) i u srednjoj školi

Prijevoz na rad: sukladno važećim propisima/TKU

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme do 10 mjeseci

UVJETI:

 • završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
 • protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak.

DODATNI UVJET za stručnog komunikacijskog posrednika:

 • završena edukacija te stečene kompetencije za posao.

Prednost će imati osobe:

 • s iskustvom u radu kao pomoćnik u nastavi/stručni komunikacijski posrednik,
 • koje su sudjelovale u edukacijama za pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika,
 • s iskustvom u volontiranju.

OPIS POSLOVA

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.

Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima, vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

Stručni komunikacijski posrednik je osoba koja pruža komunikacijsku potporu gluhim, nagluhim i gluhoslijepim učenicima u onom sustavu komunikacije koji preferira gluhi, nagluhi ili gluhoslijepi učenik: hrvatski znakovni jezik, prilagođeni hrvatski znakovni jezik (taktilni, locirani, vođeni) ili ostale sustave komunikacije koji se temelje na hrvatskom jeziku (simultana znakovno-govorna komunikacija, ručne abecede, titlovanje ili daktilografija, očitavanje govora s lica i usana, pisanje na dlanu i korištenje tehničkih pomagala).

Poslovi stručnog komunikacijskoj posrednika su: pružati komunikacijsku potporu u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, pripremati se za nastavu i neposredni rad s učenikom u svrhu objašnjavanja/prevođenja određenih pojmova učeniku prema uputama učitelja/nastavnika, pomagati učeniku pri upotrebi radnih materijala i korištenju udžbenika, dodatno objasniti/prevesti pojmove učeniku, poticati učenika na pisanje i izražavanje u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, a u skladu s učenikovima mogućnostima i sklonostima, poticati učenika na suradnju s ostalim učenicima, pružati pomoć u kretanju za gluhoslijepe učenike i osigurati prenošenje vizualnih/auditivnih informacija (opisivanje okoline u nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima), ispisivati na računalu tekst izlaganja predavača tijekom nastave, surađivati s učiteljima/nastavnicima i stručnim suradnicima te obavljati ostale poslove sukladno potrebama učenika.

DODATNA  ZNANJA I VJEŠTINE

Poštovanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja prijave, a koji će provoditi Povjerenstvo za odabir kandidata u sklopu projekta „Baltazar 5“.

Ukoliko odabrani kandidati za pomoćnika u nastavi nemaju valjani dokaz o završenom odgovarajućem programu edukacije, nakon selekcijskog postupka u obvezi su sudjelovati u programu edukacije za pomoćnika u nastavi, a koji će se realizirati kroz minimalno 20 sati prethodno početku rada u školama partnerima u projektu.

Odgovarajućim programom edukacije za pomoćnika u nastavi smatra se edukacija u trajanju od najmanje 20 sati koja je najmanje sadržavala sljedeće elemente programa, sukladno Uputama za prijavitelje, u okviru poziva Ministarstva znanosti i obrazovanja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV.“, UP.03.2.1.06.:

 • osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na inkluzivno obrazovanje,
 • karakteristike učenika s teškoćama u razvoju (za sve vrste teškoća),
 • podrška učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu i razvoju socijalnih vještina (način pružanja pomoći),
 • suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima,
 • prava učenika s teškoćama u razvoju.

Odabrani kandidati koji posjeduju odgovarajući dokaz o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika mogu se, po provedbi selekcijskog postupka, angažirati kao pomoćnik u nastavi/stručni komunikacijski posrednik bez uključivanja u novi program edukacije. U slučaju da se određeni kandidati sa završenom edukacijom, a po dovršetku selekcijskog postupka, angažiraju kao pomoćnik u nastavi/stručni komunikacijski posrednik učenicima kod kojih specifične teškoće u razvoju zahtijevaju dodatne edukacije, takvi kandidati mogu pohađati i dodatne edukativne sadržaje prilagođene potrebama takvih učenika.

Po donošenju standarda kvalifikacije za pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika, kao i programa za stjecanje kvalifikacija, od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, sukladno čl. 9. i čl. 11. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/2018., 59/2019., 22/2020.), na osobe zatečene na obavljanju poslova pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika primjenjuju se važeće zakonske odredbe, kao i uvjeti sukladno Uputama za prijavitelje, u okviru poziva Ministarstva znanosti i obrazovanja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV.“, UP.03.2.1.06.

S kandidatom izabranim za pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika škola partner sklopit će ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana. Po sklapanju ugovora o radu i početku rada u školi partneru, pomoćnik u nastavi/stručni komunikacijski posrednik koji učeniku pruža pomoć pri uzimanju hrane i pića bit će upućen na obavljanje zdravstvenog (sanitarnog) pregleda, sukladno važećoj zakonskoj obvezi za osobe koje na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s hranom, odnosno vodom za ljudsku potrošnju.

U prijavi na ovaj Javni poziv kandidat treba navesti svoje osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona i po mogućnosti e-mail adresu) te dostaviti sve tražene priloge.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili neovjerenoj preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku svjedodžbe, diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog Javnog poziva,
 • dokaz o iskustvu u radu kao pomoćnik u nastavi/stručni komunikacijski posrednik, a koje kandidati prilažu ako posjeduju takvo iskustvo,
 • dokaz o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi u trajanju od najmanje 20 sati koja je najmanje sadržavala elemente programa utvrđene ovim Javnim pozivom, a kojeg kandidati prilažu ako ga posjeduju (potvrda, diploma, svjedodžba i slično),
 • dokaz o završenoj edukaciji za stručnog komunikacijskog posrednika (potvrda, diploma, svjedodžba i slično iz hrvatskog znakovnog jezika i ostalih sustava komunikacije gluhih, nagluhih i gluhoslijepih učenika),
 • dokaz o stečenom iskustvu u volontiranju, a koje kandidati prilažu ako posjeduju takvo iskustvo (potvrda o volontiranju i slično),
 • potpisanu, ispunjenu privolu za davanje i obradu osobnih podataka u svrhu odabira kandidata, a na predlošku koji je objavljen u okviru Javnog poziva (način davanja i obrade osobnih podataka od strane Krapinsko-zagorske županije kao voditelja obrade opisan je u popratnom dokumentu „Uputa o privoli za ispitanika“, a predložak privole i Uputa su dostupni na službenoj internetskoj stranici Krapinsko-zagorske županije pod ovaj Javni poziv: http://www.kzz.hr/).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo te priložiti pisane dokaze o tom statusu sukladno odredbama posebnih zakona te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 101. stavaka 1. i 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj 121/17., 98/19.) koje ostvaruju pravo prednosti kod prijma u službu, da, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilože i dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju:

 • rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ),
 • dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji),
 • presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja,
 • dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi,
 • potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji),
 • presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,
 • potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,
 • rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,
 • rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr.

Kandidati će prilikom sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu vlastoručno potpisane, neće biti razmatrane.

Pisane prijave sa svim traženim prilozima podnose se na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, Magistratska 1, 49000 Krapina, s naznakom „Javni poziv za podnošenje prijava za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnim ustanovama – partnerima u Projektu „Baltazar 5“ za šk. god. 2021/2022.“, u roku od 8 dana od dana objave ovog Javnog poziva pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju jednu prijavu s traženim prilozima te u molbi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa (moguće se je opredijeliti za najviše pet škola). Kandidati koji se prijavljuju za Školu za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok trebaju jasno naznačiti javljaju li se za radno mjesto pomoćnika u nastavi ili za stručnog komunikacijskog posrednika.

Više informacija možete pronaći na: http://www.kzz.hr/poziv-baltazar-5-2021-2022?fbclid=IwAR0BFlM52sjXjkPpQqyniSG3budWaWu2n8G_-BSTOhafysmODzKNfiw4vEk

Pročitaj više...

DiscoverEU ponovno kreće na jesen

#DiscoverEU ponovno kreće na jesen! .. naravno, ako bude povoljna epidemiološka situacija u Europi.
Podsjetimo se što je #DiscoverEU 👉 europska inicijativa koja 18-godišnjacima daje besplatne #InterRail karte kako bi putovali i otkrili Europu!
Nova runda prijava se očekuje između 12. i 26.10.2021., a dijeliti će se 60.000 karata
Za više info: https://europa.eu/youth/discovereu_hr
Za inspiraciju, pogledaj video iskustvo #DiscoverEU putnice iz Francuske, Valentine Alibert ❤
https://www.youtube.com/watch?v=SkC0fGLHpKk

 

Preuzeto sa: https://www.facebook.com/eurodesk.hrvatska

Pročitaj više...

Otvorene su prijave za SALTO Awards 2021 – nagrade za inspirativne i kvalitetne projekte u području mladih

SALTO Awards 2021 traži uspješne i inspirativne projekte u području mladih koje će nagraditi novčanom nagradom, posebnim prostorom u zbirci Flagship Project Collection i promotivnim videom o projektu koji će se dijeliti diljem SALTO mreže.

Traže se projekti iz zemalja uključenih u program Erasmus+ i/ili Europske snage solidarnosti čije će glavne projektne aktivnosti završiti do kraja listopada ove godine, a rezultati su konkretni, dugotrajni i održivi te utječu na veći broj ljudi od samih sudionika projekata.

Dodatni bodovi se dijele za teme kao što su održivost i zaštita okoliša, uključivost, solidarnost, digitalna transformacija, kao i za učinke projekta koji su uspješno dosegli ciljanu publiku zahvaljujući izvrsnoj diseminaciji.

Nagrade se dodjeljuju u 5 kategorija:

– Digitalna transformacija

– Okoliš i borba protiv klimatskih promjena

– Medijska pismenost

– Solidarnost i volontiranje

– Sudjelovanje mladih

 

Prijave su otvorene do 30. rujna, a više informacija možete pronaći na službenoj internetskoj stranici SALTO Awards 2021.

Preuzeto sa: www.mobilnost.hr

 

Pročitaj više...

N1 organizira ljetnu novinarsku radionicu za mlade

N1, informativna news platforma sa sjedištem u Luksemburgu i produkcijskim centrima u Zagrebu, Beogradu i Sarajevu, organizira stručnu novinarsku ljetnu radionicu za mlade.

Projekt je osmišljen za studente završnih godina novinarstva i drugih društvenih fakulteta, kao i za diplomirane novinare, koji žele naučiti više o novinarstvu te steći osnovno znanje i vještine rada na televiziji i digitalnim platformama.

Radionicu će voditi profesionalni i iskusni novinari, a cilj je pripremiti studente i novinare za rad na televiziji i u novim medijima, upoznati ih s najnovijim trendovima, s tehnikom i opremom koja se svakodnevno koristi te im putem predavanja i praktičnog rada približiti novinarski i redakcijski posao, piše N1.

Predviđeno je trajanje radionice šest tjedana, u razdoblju od 5. srpnja do 13. kolovoza u N1 centru Zagreb. Također, polaznici koji se pokažu najboljima imaju osiguranu praksu na N1 televiziji.

Stoga, N1 poziva sve zainteresirane da se najkasnije do 24. lipnja prijave na njihovu ljetnu novinarsku praksu slanjem ispunjenog formulara na e-mail adresu radionica@n1info.com. Prilikom slanja mora biti naglašen subject ZAGREB, u suprotnom prijava neće biti razmatrana.

U formularu je potrebno navesti osobne podatke, kao i podatke o studiranju te napisati poznavanje jezika, rad na računalu, dodatna znanja i vještine, kratak životopis i motivaciju za prijavu. Detaljnije je dostupno na poveznici.

Preuzeto sa: www.studentski.hr

Pročitaj više...

Europski dani arheologije uskoro u brojnim muzejima i fakultetima diljem Hrvatske

U sklopu ovogodišnje manifestacije Europski dani arheologije koja će se održati do 18. do 20. lipnja 2021. građane očekuje bogat program kod 24 partnera iz Hrvatske, u muzejima, na fakultetima i drugim institucijama.

program ulaze stručna vodstva, arheološke lokalitete, radionice, predavanja, izložbe, predstavljanja knjiga, projekata i događanja, projekcije filmova, manifestacije i virtualni program, navodi se u priopćenju.

Osim muzeja u Zagrebu, Karlovcu, Križevcima, Virovitici, Vinkovcima te brojnim drugim gradovima, sudjeluju još i Odjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru, Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta u Puli i Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu od visokoobrazovnih ustanova.

Detaljnije o događaju moguće je pročitati na poveznici.

Preuzeto sa: www.studentski.hr

Pročitaj više...

RASPISAN NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ‘VODITELJ/ICA LAG – A ZAGORJE – SUTLA’

Upravni odbor LAG-a Zagorje – Sutla je dana 31. svibnja 2021. na 17. Sjednici donio Odluku o zapošljavanju voditelja/ice LAG-a temeljem koje

Lokalna akcijska grupa Zagorje – Sutla, raspisuje natječaj za radno mjesto

VODITELJ/VODITELJICA

na puno radno vrijeme (8 sati dnevno) od 1. srpnja 2021. godine na neodređeno vrijeme, a sukladno odredbama Statuta LAG-a

Opis posla voditelja/voditeljice

 •          Koordinacija i provedba organizacijskih poslova udruge (godišnji izvještaj, funkcioniranje ureda, strateška i operativna planiranja, evidencija edukacija zaposlenika/ca, priprema             sjednica Upravnog odbora i Skupštine).
 •          Realizacija programskih i strateških ciljeva.
 •          Koordinacija izrade i praćenje provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a.
 •          Izrada projektnih prijedloga te implementacija projekata i programa LAG-a.
 •          Praćenje natječaja te prikupljanje financijskih sredstava za redovito funkcioniranje LAG-a.
 •          Koordinacija zaposlenih, volontera/ki i vanjskih suradnika/ca.
 •          Koordinacija i unaprjeđenje suradnje članica LAG-a.
 •          Komunikacija s medijima, partnerima i suradnicima te kreiranje novih partnerskih odnosa.
 •          Osmišljavanje komunikacije s javnošću te promocija LAG-a i javni nastupi.
 •          Praćenje javnih politika na nacionalnoj i europskoj razini vezano uz djelatnost LAG-a.
 •          Zastupanje udruge.
 •          Ostali poslovi sukladno Statutu LAG-a.

 

Na radno mjesto bit će zaposlena 1 osoba koja zadovoljava sljedeće uvjete:

 •          Stručna znanja i metodološke vještine vezano uz djelatnost LAG-a.
 •          Poznavanje načela LEADER programa i metoda primjene participativnih procesa u kreiranju strategija i programa.
 •          Poznavanje mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske.
 •          Poznavanje potreba i situacije u području ruralnog razvoja u zemlji, regiji i EU.
 •          Poznavanje potreba korisnika/ca i dionika.
 •          Poznavanje rada donatora/provedbenih tijela, znanje o upravljanju projektima.
 •          Poznavanje metoda evaluacija i praćenja projekta.
 •          Završen stručni studiji (s manje od 180 ECTS bodova) ili sveučilišni/stručni preddiplomski studiji ili sveučilišni diplomski studiji ili specijalistički diplomski stručni studiji ili        poslijediplomski specijalistički studiji (odnosno sukladne studije prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03.))
 •          5 godina iskustva u području rada relevantnom za rad LAG-a uz upravljanje s najmanje dva projekta u iznosu većem od 50.000 HRK.
 •          Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.
 •          Napredno poznavanje rada na računalu (Office, Internet).
 •          Sposobnost samostalnog i timskog rada.
 •          Odlične komunikacijske, medijske i organizacijske vještine.
 •          Odlične sposobnost analize i planiranja.
 •          Sposobnost rada u stresnim uvjetima.

 

NAPOMENA: Sukladno Statutu LAG-a Voditelja/icu LAG-a bira Upravni odbor na mandat od dvije godine koji se obnavlja. U slučaju da nakon dvije godine Upravni odbor odluči imenovati drugog voditelja/icu LAG-a, ugovorom o radu će se definirati da će odabranom kandidatu/kinji biti ponuđeno mjesto stručnog suradnika/ca u LAG-u odnosno u slučaju sporazumnog otkaza ugovora o radu bit će definirana otpremnina u iznosu od 6 prosječnih mjesečnih bruto plaća.

Probni rad se ugovara u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

Uvjeti rada: 

 •          Rad u sjedištu LAG-a u Zagorskim Selima odnosno u podružnicama u Zaboku i Pregradi sukladno unutarnjoj organizaciji rada.
 •          Fleksibilno radno vrijeme (ovisno o terminima sastanaka i radionica).
 •          Mogućnost povremenog rada od kuće.
 •          Plaća i putni troškovi sukladno Pravilniku o radu i Odluci o kriterijima za plaće LAG-a (početna bruto 1 plaća za poziciju voditelja/voditeljice iznosi 10.570 kuna za prvostupnika/cu odnosno 10.710 kuna za magistra/u s minimalnim 5-godišnjim iskustvom; plaća se uvećava za svakih daljnjih 5 godina radnog staža; putni troškovi se isplaćuju u iznosu od 1 kune po kilometru ovisno o mjestu rada).
 •          Radnik/ca ima pravo na 30 dana godišnjeg odmora i 20 dana edukacije.
 •          Radnik/ca ima pravo na nadoknadu korištenja privatnog mobitela ili na službeni mobitel.
 •          Radnik/ca ima pravo na Božićnicu/regres sukladno odlukama Upravnog odbora.

 

Početak rada: 1. srpnja 2021. godine.

Dokumenti koje je potrebno dostaviti uz prijavu:
1. Motivacijsko pismo u kojem je potrebno istaknuti kvalifikacije i karakteristike kojima kandidat/kinja dokazuje da zadovoljava uvjete radnog mjesta.

2. Životopis na Hrvatskom jeziku – Europass format (životopis mora sadržavati popis provođenih projekata i ulogu kandidata/kinje u provedi)

3. Kopija dokaza o stečenom zvanju.

4. Dokaz o provođenim projektima (Ugovor o radu, odluka o radu na projektu, i/ili potvrdu poslodavca).

Poželjno je dostaviti pismo preporuke od organizacije u kojoj je osoba radila/volontirala te potvrde o završenim osposobljavanjima/usavršavanjima. Prednost imaju osobe sa znanjem iz područja javne nabave te iskustvom u radu na projektima financiranima kroz mjere ruralnog razvoja. Dodatnu prednost imaju osobe s položenim vozačkim ispitom B kategorije.

Dokumente dostaviti isključivo elektroničkom poštom najkasnije do 10. lipnja 2021. godine na e-mail adresu: lag@zagorje-sutla.eu. U naslovu elektroničke pošte napisati: PRIJAVA ZA RADNO MJESTO U LAG-U ZAGORJE-SUTLA.

Kandidati/kandidatkinje koji prođu prvi krug selekcije bit će pozvani na testiranje i razgovor.

Testiranje će se sastojati od provjere znanja iz područja rada i praktičnih zadataka vezanih uz provedbu projekata. Mole se kandidati/kinje da prouče Evaluacijsko izvješće o provedbi Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagorje-Sutla kao i Godišnja izvješća o radu LAG-a. Navedeni materijali dostupni su na web stranici LAG-a.

 

Preuzeto sa: www.zabok.hr

Pročitaj više...

Javni poziv za dodjelu nagrade za fotografiju Hrvatska očima mladih u 2021. godini

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje Javni poziv za dodjelu nagrade za fotografiju HRVATSKA OČIMA MLADIH u 2021. godini.

Javni poziv otvoren je za sve redovne učenike i redovne studente u Republici Hrvatskoj koji su fotografski zabilježili neko mjesto okupljanja mladih u svom neposrednom okruženju, koje ima za njih posebno značenje, a prikazuje izabranu lokaciju iz perspektive mladih.

Javni poziv i Prijavni obrazac se nalaze ispod:

JAVNI POZIV ZA DODJELU NAGRADE ZA FOTOGRAFIJU HRVATSKA OČIMA MLADIH U 2021. GODINI

NAGRADA ZA FOTOGRAFIJU HRVATSKA OČIMA MLADIH U 2021. GODINI, OBRAZAC PRIJAVE

Pročitaj više...

Video natječaj Budućnost je tvoja!

Pozivamo vas da sudjelujte u video natječaju Budućnost je tvoja! Uputite svoja video pitanja Europskom parlamentu, Europskoj komisiji i Vijeću EU povodom Europskog tjedna mladih i aktivnog sudjelovanja na Konferenciji o budućnosti Europe koja omogućava svima, a posebno mladima, iz cijele Europe da podijele svoje ideje o nizu prioriteta i izazova i doprinesu oblikovanju naše zajedničke budućnosti.

Odaberite temu koja je relevanta za vaše viđenje budućnosti Europe i postavite svoja video pitanja i komentare povezane s njom izravno u kameru:

Novi programi Erasmus + i Europske snage solidarnosti 2021. – 2027.: osiguravaju li mogućnosti za sve?

Snaži li se angažman mladih u donošenju odluka, posebno tijekom pandemije Covid, i kako će novi programi pridonijeti jačanju kulture sudjelovanja?

Vode li novi programi računa o održivosti i kako potiču organizacije i pojedince da primjenjuju zelene prakse?

Je li Europa spremna za digitalno doba i kako će novi programi Erasmus + i Europske snage solidarnosti potaknuti digitalnu transformaciju?

Kako će novi programi pridonijeti oporavku naših društava nakon Covida i izgradnji otpornosti?

Testirajte svoje ideje za veće demokratsko sudjelovanje.

Pitajte I komentirajte sve što vam padne na pamet, vezano uz europsku mladež, njihove mogućnosti i sudjelovanje u demokratskom životu.

Nagradni natječaj traje do 30. 5. 2021. Videopitanje se postavlja na Youtube, Instagram ili Facebook osobe koja se prijavljuje na natječaj,

uz obavezno označavanje #EuropeDirectSlavonskiBrod #EurodeskaHrvatska #TheFutureIsYour,

te obavezno slanje na e-mail info.edsb@gmail.com, po potrebi Jumbo mailom ili We Transferom, uz prijavne podatke navedene u uvjetima natječaja.

Više o uvjetima natječja https://bit.ly/3tEmfgM

Pročitaj više...

JAVNI POZIV “VOLONTER/KA GODINE” I “VOLONTERSKA AKCIJA GODINE” ZA 2020. GODINU

Županijsko priznanje “VOLONTER/KA GODINE” i „VOLONTERSKA AKCIJA GODINE“ su godišnja priznanja koje dodjeljuje Krapinsko-zagorska županija u suradnji s Volonterskim centrom VolontirAJMO za volonterski doprinos kojim volonteri/ke i volonterske akcije doprinose sljedećim ciljevima:

– poboljšanju kvalitete života osobe/a, skupine/a osoba ili općoj dobrobiti

– aktivnom uključivanju osobe/a ili skupine/a u društvena zbivanja

– razvoju humanijeg društva i volonterstva.

II. KATEGORIJE ŽUPANIJSKIH PRIZNANJA

Županijska priznanja “VOLONTER/KA GODINE” i „VOLONTERSKA AKCIJA GODINE“ dodjeljuju se u sljedećim kategorijama:

 1. Županijsko priznanje „VOLONTER/KA GODINE” u kategoriji mladi volonteri/ke (15 – 30 godina),
 2. Županijsko priznanje „VOLONTER/KA GODINE” u kategoriji odrasli volonteri/ke (31+ godina),
 3. Županijsko priznanje „VOLONTER/KA GODINE” u kategoriji volonteri/ke koji imaju prebivalište izvan Krapinsko-zagorske županije (15+ godina)
 4. Županijsko priznanje „VOLONTERSKA AKCIJA GODINE“.

Rok za podnošenje prijave na ovaj Javni poziv je 31. svibnja 2021. godine

Sve informacije vezane za prijavu možete pronaći na: http://www.kzz.hr/poziv-volonter-akcija-godine-2020?fbclid=IwAR2qe4QznWEn-TzPFSfbCmrfGXEgOQm20m-s9QlGg2h9_0cQFHdiREZmgrw

Pročitaj više...