Kalendar i vremenik polaganja ispita državne mature u šk. god. 2019./2020. – ljetni rok – NOVO

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavljuje novi kalendar polaganja ispita državne mature u ljetnome roku u školskoj godini 2019./2020. zbog novonastale situacije u kojoj je odlukom ministra zdravstva proglašena pandemija bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2. Kalendar je donesen u skladu s uputama za provedbu ispita državne mature tijekom pandemije koje je dao Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

 

Kalendar-i-vremenik-provedbe-ispita-–-ljetni-rok-2019_2020-FINALE-4

 

Preuzeto sa: www.ncvvo.hr

Pročitaj više...

Objavljeno istraživanje o cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju: politike i prakse u EU

Europska komisija objavila je rezultate istraživanja o trendovima, izazovima i mogućnostima u području cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja u Europskoj uniji.

Cilj istraživanja bio je pružiti pregled politika i praksi u području cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja u Europskoj uniji te razmotriti mogućnosti za daljnji razvoj. Analizom sustava profesionalnog usmjeravanja u različitim zemljama željelo se pružiti uvid u važne nove trendove, pristupe, kao i inovativne prakse i alate kojima se praktičari služe širom Europe.

Rezultati istraživanja koristit će se u planiranju preporuka Europske komisije u području cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja nakon 2020.

U provedbi istraživanja Europska komisija surađivala je sa stručnjacima sa Sveučilišta Warwick, UK i Sveučilišta Jyväskylä, Finska, a na poveznici potražite cjelokupno istraživanje na engleskom jeziku: „Lifelong guidance policy and practice in the EU: trends, challenges and opportunities“.

Preuzeto sa: www.mobilnost.hr

Pročitaj više...

Eurydice izvješće “Kako COVID-19 utječe na europske obrazovne sustave?”

Europska mreža Eurydice objavila je komparativno izvješće o utjecaju koronavirusa na izvođenje nastave na visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovni rad ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja.  Izvješće pruža uvid u način rada europskih obrazovnih ustanova i donosi pregled mjera europskih obrazovnih sustava u razdoblju COVID-19 pandemije.

Izvješće pokazuje da je većina europskih država zatvorila obrazovne ustanove u skladu s mjerama socijalnog distanciranja u ožujku 2020. Učenicima se pruža potporu u učenju putem različitih platformi za e-učenje, nacionalnih televizijskih programa i sadržaja na društvenim mrežama. Mnoge države preispituju situaciju svaka dva tjedna, no većina europskih obrazovnih ustanova ostat će zatvorena do daljnjeg.

U izvješću su prikazani podaci za sve države članice Europske unije te Bosnu i Hercegovinu, Island, Lihtenštajn, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Norvešku, Srbiju i Tursku.

Ovdje možete preuzeti tablicu s potpunim pregledom podataka.

Više informacija potražite na hrvatskoj stranici mreže Eurydice.

 

Preuzeto sa: www.mobilnost.hr

Pročitaj više...

Gong objavio priručnik o društveno korisnom učenju nastao u okviru EU projekta

U okviru projekta „Aktivni studenti – korisni građani – pravedno društvo“  nastao je priručnik Društveno odgovorni studenti za pravedno društvo: provedba programa društveno korisnog učenja za razvoj kompetencija studenata i studenstski doprinos zajednici u kojem je prikazana provedba i rezultati projekta društveno korisnog učenja studenata Fakulteta političkih znanosti.

Autori/ice: Anka Kekez Koštro, Martina Horvat, Dražen Hoffmann i Monika Valečić
Suradnici/ice: Sanja Despot, Ana Brakus, Ana Petek, Berto Šalaj

Publikacija može koristiti drugim studentima i potencijalnim organizatorima društveno korisnog učenja kao primjer planiranja i provedbe programa. Publikacija može koristiti i školama i udrugama mladih i za mlade jer donosi pregled radionica građanskog obrazovanja, kao i službenicima u javnoj upravi jer donosi pregled analize transparentnosti i otvorenosti tijela javnih vlasti – navodi se u priručniku.

Projekt “Aktivni studenti – korisni građani – pravedno društvo: partnerstvo u razvoju programa društveno korisnog učenja za razvoj kompetencija studenata i studentski doprinos zajednici” provodili su Gong, Fakultet političkih znanosti i Hrvatsko novinarsko društvo tijekom akademskih godina 2018./2019. i 2019./2020. Provedbu projekta sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Kroz projekt se željelo s jedne strane odgovoriti na aktualne društvene potrebe, a s druge pripremiti studente na odgovorno sudjelovanje i doprinos zajednici te na razvoj i primjenu kompetencija koje stječu studiranjem za dobrobit zajednice.

Preuzeto sa: www.civilnodrustvo.hr

Pročitaj više...

Indeks održivosti OCD-a u Hrvatskoj za 2018. godinu

CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija sedmu je godinu zaredom izradio izvještaj pod nazivom “Indeks održivosti OCD-a u Hrvatskoj za 2018. godinu“.

Saznajte što je obilježilo  civilni sektor u 2018. godini kroz sedam promatranih dimenzija (pravno okruženje, organizacijski kapaciteti, financijska održivost, zagovaranje, pružanje usluga, infrastruktura i javni imidž) klikom na poveznicu.

Provedbu projekta financijski podržavaju: United States Agency for International Development, FHI 360 te International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

Izvještaj za Hrvatsku dio je publikacije CSO Sustainability Index (CSOSI) for Central and Eastern Europe and Eurasia, koju također možete preuzeti na poveznici niže:

https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/resource-csosi-2018-report-europe-eurasia.pdf

Pročitaj više...

Youth Wiki i politike za mlade

Youth Wiki je enciklopedija o nacionalnim politikama za mlade u Europskoj uniji.

Projekt oblikovanja hrvatske verzije Youth Wiki provodi se u Institutu za društvena istraživanja. Nacionalni korespondent za Youth wiki je Marko Kovačić sa spomenutog instituta u Zagrebu. Za korespondenta ga je nominiralo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a imenovala Europska komisija imenovala. O radu na hrvatskoj verziji Youth wiki, Kovačić kaže: “Moj zadatak je prikupiti informacije o politikama za mlade po metodologiji koju nam daje Europska unija. Nakon međunarodne recenzije, sadržaj se objavljuje na stranicama Europske komisije.”

Pritom područje javnih politika podrazumijeva:
– Politike prema mladima – EU strategija prema mladima potiče vlade država članica da slijede zajednički pristup u formiranju politika prema mladima;
– Volonterske aktivnosti – cilj je uklanjanje prepreka (administrativnih, financijskih ili kulturalnih) koje mlade sputavaju u volontiranju, u lokalnoj zajednici ili diljem Europe;
– Zapošljavanje i poduzetništvo – kroz ovo područje mladi dobivaju pomoć u dolasku do kvalitetnog zaposlenja ili ostvarenja vlastite poslovne ideje;
– Socijalna uključenost – priopritet ovog područja jest sprječavanje socijalne isključenosti i siromaštva kod mladih u Europskoj uniji;
– Sudjelovanje – proširuju se mogućnosti i resursi za uključivanje mladih u sfere politike i društva;
– Obrazovanje i treninzi – osigurava se jednaki pristup kvalitetnom obrazovanju i treninzima te različite prilike za cjeloživotno učenje;
– Zdravlje i dobrobit – podržava se zdravlje i odabir zdravih stilova života kod mladih, kao i očuvanje mentalnog zdravlja;
– Kreativnost i kultura – promovira kulturni izričaj kao dio osobnog razvoja, još od ranog djetinjstva;
– Mladi i svijet – sudjelovanje mladih u suočavanju sa globalnim izazovima.

Sigurno te zanima barem jedno od spomenutih područja. Istraži na Youth Wiki!

 

Preuzeto sa: www.icm-zg.info

Pročitaj više...

AMPEU je objavila brošuru o hrvatskim uspješnicama sudjelovanja u programu Obzor 2020.

Svrha je ove brošure upoznati javnost sa 285 inovativnih projekata financiranih sredstvima iz EU fondova. U brošuri su prikazani rezultati sudjelovanja hrvatskih institucija od početka provedbe programa 2014. godine do 1. lipnja 2018. godine.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije brošuru je objavila u suradnji sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja brošuru, na engleskom jeziku. Brošura je dostupna OVDJE.

Preuzeto sa: www.icm-zg.info

Pročitaj više...

Online vodič obiteljskog smještaja Zagorja – Bajke na dlanu

Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije izradila je prvi online vodič obiteljskog smještaja destinacije Zagorje – Bajka na dlanu u kojem su objavljeni smještajni objekti koji su bili zainteresirani za ulazak u vodič.

S obzirom na konstantan rast broja noćenja u Krapinsko-zagorskoj županiji te porast broja privatnih iznajmljivača proizašla je potreba za izdavanjem vodiča obiteljskog smještaja kako bismo turistima približili ponudu privatnog smještaja i olakšali proces rezervacije.

Vodič je u digitalnom obliku i dostupan je ovdje.

Preuzeto sa: www.zabok.hr

Pročitaj više...

Plan aktivnosti HZZ Područnog ureda Krapina u ožujku 2019. godine

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina u ožujku organizira niz aktivnosti za nezaposlene osobe usmjerene na podizanje kompetencija i pripreme za zapošljavanje, poticanje na samozapošljavanje te upoznavanje sa mogućnostima zapošljavanja u zemljama EU.

Pronađite aktivnost koja odgovara vašim potrebama i interesima i prijavite se svom savjetniku za zapošljavanje.

Plan aktivnosti PU Krapina u ožujku 2019. g.

Preuzeto sa: http://www.partnerstvo-razvoj.net

Pročitaj više...

Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja

Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja za 2019. godinu.

S ciljem smanjenja strukturne neusklađenosti između ponude rada i potražnje za radom, a sukladno preporukama sadržanim u Strategiji EU 2020 te inicijativi “Nove vještine za nove poslove” (eng. New skills for new jobs) o važnosti razvoja novih kompetencija temeljenih na potrebama tržišta rada, Hrvatski zavod za zapošljavanje izrađuje Plan i metodologiju praćenja, analize i predviđanja potreba tržišta rada za pojedinim zvanjima te preporuke za obrazovnu upisnu politiku. Također, na županijskoj i nacionalnoj razini identificiraju se tzv. tražena zanimanja za potrebe kreditiranja, stipendiranja, smještaja u učeničke i studentske domove te promocije zanimanja za koja postoji smanjeni interes učenika i studenata.

Analiza i prognoza potreba tržišta rada za pojedinim zvanjima provodi se na osnovi statističkih podataka i relevantnih pokazatelja o zapošljavanju nezaposlenih osoba prema obrazovnom programu koji su završile, podataka o nedostatku radnika pojedinih zvanja dobivenih Anketom poslodavaca te kvalitativnih dojmova savjetnika stečenih iskustvom posredovanja pri zapošljavanju.

Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja za 2019. godinu objavljene su na Internet stranici HZZ-a (http://www.hzz.hr/images/content/preporuke_18.pdf).

Preporuke se nalaze u prilogu: Preporuke za 2019_PU Krapina

Preuzeto sa: www.kzz.hr

 

Pročitaj više...